Burna Boy: influențe, colaborări și megalomanie ... Ce trebuie să știți despre starul pop nigerian - JeuneAfrique.com

0 96

logo JA3034P109 BAD

BANCA:
Creată în 1964, Banca Africană de Dezvoltare (AfDB) este prima instituție pan-africană de dezvoltare. Misiunea sa este de a promova creșterea economică și progresul social pe întregul continent. Banca are 80 de țări membre, inclusiv 54 de țări africane (țări membre regionale). Programul de dezvoltare a Băncii își propune să ofere sprijinul financiar și tehnic necesar proiectelor transformatoare care vor reduce semnificativ sărăcia prin creștere economică incluzivă și durabilă în Africa. Pentru a se concentra mai mult pe obiectivele Strategiei pe zece ani (2013-2022) și pentru a obține un impact mai mare asupra dezvoltării, au fost identificate cinci domenii majore (Înalt 5), în care vor trebui intensificate intervențiile pentru Africa. și anume: energie, agroindustrie, industrializare, integrare și îmbunătățirea calității vieții populațiilor africane. Banca intenționează să înființeze o echipă de management care să piloteze cu succes implementarea acestei viziuni.

COMPLEXUL:

Președintele planifică, supraveghează și gestionează activitățile Grupului Băncii. Sub conducerea consiliilor de administrație, președintele conduce afacerile Băncii africane de dezvoltare și ale fondului african de dezvoltare și gestionează operațiunile și activitățile în conformitate cu acordurile de înființare a Băncii africane de dezvoltare și a fondului african de dezvoltare . Președintele supraveghează mai multe departamente și unități, inclusiv biroul președintelui (PRST.0), Biroul de integritate și lupta împotriva corupției (PIAC), Biroul auditorului general (PAGL), Direcția Managementul riscurilor de grup (PGRF), consultanță juridică generală și servicii juridice (PGCL), Departamentul de comunicare și relații externe (PCER), Oficiul de integritate și etică a personalului (PETH) și Oficiul secretarului general și secretariatului general (PSEG).

DEPARTAMENTUL DE RECRUITARE:

Biroul de Etică este responsabil pentru pilotarea, asigurarea gestionării problemelor etice și emiterea de avize și sfaturi privind etica pentru management și membrii personalului și furnizarea sprijin pentru prevenirea, atenuarea și rezolvarea problemelor etice, astfel încât să contribuie la buna guvernare în cadrul Băncii și, astfel, să păstreze reputația, imaginea de marcă și reputația instituției de către probitate, integritate și imparțialitate.

Biroul de Etică funcționează independent și nu raportează niciunui ofițer, departament, birou sau altă unitate organizatorică a Băncii. Cu toate acestea, din motive administrative, el raportează președinției și raportează președintelui. Domeniul de intervenție al Oficiului de Etică este limitat la membrii personalului și nu se extinde la personalul ales, căruia li se aplică dispoziții separate.

POSTUL:

Șeful unității - Biroul de etică este responsabil de gestionarea și comunicarea viziunii asupra tuturor aspectelor referitoare la conduita etică și aspecte conexe personalului Băncii. El sfătuiește și asistă diferitele organe ale Băncii în elaborarea regulilor și reglementărilor relevante, precum și a orientărilor privind practicile și conduita etică. De asemenea, este responsabil pentru asigurarea și menținerea unei culturi etice în rândul personalului și managementului, precum și prevenirea comportamentului etic, îmbunătățirea constantă a mecanismelor și urmărirea.

PRINCIPALELE FUNCȚII:

Sub supravegherea directă și conducerea președintelui Băncii și supravegherea funcțională a șefului de stat, șeful de unitate - Oficiul de etică (PETH), va asuma următoarele funcții:

Responsabilități specifice asociate funcției:
1. Asumează managementul general și definește viziunea și strategia cu privire la programele de etică și conformitate;
2. Gestionează principalele componente ale programului de etică și conformitate al Băncii, inclusiv evaluarea riscurilor, elaborarea politicilor, instruirea, comunicarea, monitorizarea, evaluarea și îmbunătățirea programului;
3. Utilizați datele pentru a evalua tendințele și pentru a urma practicile aplicabile, pentru a recomanda îmbunătățiri adecvate ale strategiei și programelor;
4. Serviți ca expert în probleme de etică și respectarea standardelor de conduită stabilite în Codul de conduită al personalului, ajutați membrii personalului să înțeleagă obligațiile etice, să identifice zonele de conflict sau potențialul conflict și să formuleze recomandări, pentru a preveni încălcarea normelor etice înainte de apariția lor;
5. Asigurarea respectării Codului de conduită a personalului pentru a asigura respectarea constantă a procedurilor etice la nivelul Băncii;
6. Stabilirea și menținerea unei culturi de etică compatibilă cu cele mai înalte standarde în ceea ce privește guvernanța instituțională;
7. Supraveghează punerea în aplicare, revizuirea și comunicarea strategiei pentru a respecta procesul de dezvăluire a informațiilor Băncii; și să facă acest lucru, în special pentru a ajuta echipa de conducere și membrii personalului să creeze și să promoveze o cultură în care este acceptabil, la nivel instituțional, să abordeze calm problemele etice;
8. Sfătuiți personalul și conducerea cu privire la problemele legate de conflictele de interese care implică Banca, fie că sunt personale, profesionale sau organizaționale și faceți recomandări conducerii superioare cu privire la politici și orientări referitoare la acestea, dacă este cazul;
9. Dezvoltarea unei baze de cunoștințe esențiale și definirea punctelor cheie de contact pentru a oferi instruire și a sensibiliza personalul cu privire la problemele legate de principiile și etica guvernanței instituționale la nivelul Băncii;
10. Sfătuiește conducerea superioară, directorul departamentului de management al resurselor umane (CHRM) și alți membri ai personalului cu privire la aplicarea normelor de etică; organizează sesiuni de informare și programe de formare pentru creșterea gradului de conștientizare a problemelor etice; și
11. Consiliați personalul și conducerea cu privire la actele care pot constitui o conduită incorectă.
Activități detaliate legate de responsabilitățile asociate funcției:
12. Stabilirea unui punct de contact imparțial pentru a oferi sfaturi și îndrumări confidențiale cu privire la aspecte etice și de conduită pe care membrii personalului le pot folosi fără teamă de represalii;
13. Asigurarea păstrării cunoașterii practice a problemelor de reglementare și etică relevante, coduri de etică profesională, legi și reglementări internaționale, coduri de etică profesională sau industrială și tehnici de soluționare a conflictelor etice;
14. Dezvolta programe de conformitate etică, precum și standarde de conduită etică și comportament etic pentru aprobare de către conducerea superioară și implementarea / și monitorizarea;
15. Organizează sesiuni de formare și sensibilizare pentru personal, conducere și diferiți actori;
16. Coordonează activitățile de sensibilizare și educație pentru a promova, printre altele, valorile, standardele de conduită și procedurile Băncii și a le face mai cunoscute prin intermediul programelor de orientare și formare, precum și '' alte mijloace de comunicare pentru consolidarea constantă a culturii etice în activitățile Băncii;
17. Asista managementul în formularea de recomandări și orientări politice în conformitate cu domeniile de etică noi și în continuă evoluție ale comportamentului instituțional și în dezvoltarea și diseminarea celor mai bune practici;
18. Asuma responsabilitatea personalului, strategiei, bugetului și programului de lucru al Oficiului de Etică; și
19. Gestionează linia directă de etică / linia de asistență pentru a oferi sfaturi cu privire la valorile etice și a asigura dezvoltarea de comunicații interne și externe, un cod de conduită și alte documente și instrumente pentru gestionarea problemelor etice; și
20. supraveghează dezvoltarea și implementarea strategiei și planurilor de resurse umane ale unității.
Confidentialité
21. Șeful de unitate este obligat să exercite confidențialitate strictă în ceea ce privește informațiile care îi sunt dezvăluite în exercitarea funcțiilor sale.

22. Oficiul de Etică păstrează un registru confidențial al opiniilor pe care le exprimă și ale rapoartelor pe care le primește.

rapoarte:
23. Șeful unității transmite conducerii un raport anual care este pus la dispoziția membrilor personalului și care include o imagine de ansamblu asupra activităților Oficiului, specificând numărul și natura generală a întrebărilor care i-au fost aduse la cunoștință și concluziile. care au fost trase în ultimul an.

24. Pregătește și prezintă rapoarte periodice și comunicări către părțile interesate și personalul pe diverse subiecte legate de etică și conformitate.

DEPLETE: (calificări, experiență și cunoștințe)

1. Dețineți cel puțin un master sau o diplomă echivalentă în etică, managementul resurselor umane, dezvoltare organizațională, psihologia muncii, drept, științe sociale, administrarea afacerilor, managementul sectorului public, științele comportamentale sau în o disciplină înrudită.
2. Demonstrează minimum 9 (XNUMX) ani de experiență relevantă în aplicarea standardelor etice înalte și a integrității personale.
3. O experiență solidă în domeniul eticii dobândite în cadrul organizațiilor internaționale sau marilor organizații multilaterale constituie un avantaj suplimentar.
4. S-au dovedit în stabilirea, supravegherea și motivarea echipelor responsabile cu implementarea priorităților strategice și operaționale.
5. Aveți experiență în dezvoltarea strategiilor, politicilor, programelor și liniilor directoare în instituțiile mari.
6. Aveți o capacitate dovedită de a implementa noi proiecte și inițiative în diferite funcții și în diferite localități.
7. Să aveți un palmares excepțional de integritate, onestitate, profesionalism, corectitudine și etică personală.
8. Dețineți o evidență dovedită în construirea de parteneriate și / sau construirea de rețele dincolo de o singură zonă de expertiză și să dețină abilități puternice de gestionare a conflictelor.
9. Să aveți abilități excelente de comunicare și interpersonale și să fie capabil să lucreze în echipă și să colaboreze.
10. Deține abilități dovedite în implementarea unor abordări inovatoare și creative pentru a influența comportamentul organizațional sau cultura, astfel încât să obțină beneficii pentru bancă și clienții săi.
11. Să cunoască în profunzime cerințele etice și de conformitate în contextul operațiunilor publice și private.
12. S-au dovedit deja lucrând profesional și diplomatic cu o mare varietate de oameni din diferite culturi.
13. Demonstrați capacitatea de a lucra independent, în timp ce demonstrați pragmatism și creativitate în analiza și rezolvarea problemelor; să fii confortabil muncind la toate nivelurile instituționale.
14. Să cunoască bine politicile, procedurile și practicile operaționale ale principalelor organizații bilaterale și multilaterale de dezvoltare.
15. Stăpânește utilizarea programelor standard Microsoft Office Suite (Word, Excel, Access și PowerPoint, SAP și / sau un alt sistem integrat de gestionare a documentelor).
16. Să fie capabil să comunice în mod eficient (scris și vorbit) în engleză sau franceză și, de preferință, să aibă o bună cunoștință de lucru a celeilalte limbi.

Link de aplicare: https://www.afdb.org/fr/vacancies/chef-dunite-bureau-de-lethique-25738

VN Unitatea de încălzire - Biroul de etică 20190611Fr (1)

Acest articol a apărut mai întâi TARA AFRICA

Lasă un comentariu

Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicată.